Choď na obsah Choď na menu
 


Organizačný poriadok


Obecného úradu v Strede nad Bodrogom
I. Úvodné ustanovenia
1. Organizačný poriadok obecného úradu upravuje organizáciu obecného úradu, jeho pôsobnosť a pôsobnosť jeho jednotlivých organizačných zložiek.
2. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu.
3. Obecný úrad zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
4. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
II. Pôsobnosť obecného úradu.
Obecný úrad v Strede nad Bodrogom:
1. Zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a je podateľňou a výpravňou písomností obce.
2. Zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a jednotlivých komisií.
3. Spracováva zápisnice, závery a uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií.
4. Vypracováva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu, vydávaných v správnom konaní.
5. Vykonáva nariadenia a uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
6. Zabezpečuje správu obecného majetku a stará sa o jeho ochranu, údržbu, opravy a jeho zveľaďovanie.
7. Zabezpečuje prevádzkovanie a chod verejnoprospešných technických zariadení a zariadení technickej infraštruktúry.
8. Organizuje a zabezpečuje chod a prevádzku verejnoprospešných zariadení (miestne kultúrne stredisko, knižnica, internetová miestnosť, kino, pamätná izba a pod.).
9. Spolupracuje s komisiami obecného zastupiteľstva pri riešení sťažností a podnetov občanov.
10. Rozpracováva a plní úlohy obce vyplývajúce z predpisov a nariadení v oblasti obrany, civilnej ochrany obyvateľstva a požiarnej ochrany.
11. Vedie evidenciu obyvateľstva, evidenciu daní a poplatkov a inú evidenciu v pôsobnosti obce.
12. Poskytuje občanom konzultácie a rady.
13. Spolupracuje s občianskymi združeniami, spoločenskými organizáciami, cirkvami a podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi na území obce za účelom rozvoja obce.
14. Zabezpečuje a plní iné úlohy v pôsobnosti obce vyplývajúce z právnych predpisov a nariadení orgánov štátnej správy.
15. Spolupracuje s obecnými úradmi združenými v Združení obcí Medzibodrožia.
16. Spolupracuje s obecnými úradmi partnerských obcí v Maďarskej republike.
III. Organizácia obecného úradu.
1. Organizáciu obecného úradu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje obecné zastupiteľstvo.
2. Prácu obecného úradu organizuje prednosta obecného úradu podľa pokynov a nariadení starostu obce.
3. Organizácia Obecného úradu v Strede nad Bodrogom je nasledovná: - prednosta obecného úradu - sekretariát starostu, podateľňa a výpravňa písomností, evidencia obyvateľstva - spoločná úradovňa - stavebný úrad, matrika, poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu, osvedčovanie podpisov a listín referát evidencie a výberu daní za pozemky a nehnuteľnosti, sociálnych vecí a pokladňa referát ekonomických činností, účtovníctvo, evidencia majetku obce, personalistika a mzdy, školy miestne kultúrne stredisko, miestna knižnica, internetová miestnosť, kino referát služieb, správa obecného majetku, drobná údržba.
IV. Prednosta obecného úradu.
Je podriadený starostovi obce, riadi prácu obecného úradu, zodpovedá za riadny chod jednotlivých oddelení obecného úradu, organizačne zabezpečuje zasadnutia obecného zastupiteľstva, sumarizuje a pripravuje podklady a materiály na zasadnutia obecného zastupiteľstva, spracováva zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, uznesenia a všetky písomnosti vyplývajúce z jednotlivých uznesení, vedie evidenciu všeobecne záväzných nariadení obce, predpisov, poriadkov a smerníc (normotvorných a legislatívnych), organizačne zabezpečuje zasadnutia jednotlivých komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve, spracováva zápisnice a závery z jednotlivých zasadnutí, eviduje a rieši podané sťažnosti a podnety občanov, prípadne zabezpečuje ich pridelenie príslušnej organizačnej zložke obecného úradu alebo komisii, resp. predkladá sťažnosť na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu alebo orgánom štátnej správy, sleduje vybavenie sťažností a podnetov občanov, organizačne zabezpečuje povinnosti a úlohy obce vyplývajúce z branného zákona po vyhlásení mobilizácie ozbrojených síl, spracováva v spolupráci s ostatnými organizačnými zložkami obecného úradu návrhy na všeobecne záväzné nariadenia obce, predpisy, poriadky a smernice, vedie evidenciu projektov podaných obcou a sleduje stav ich plnenia, spracováva a eviduje zmluvy o poskytnutí dotácií obcou, sleduje stav čerpania riadnych dovoleniek zamestnancami obecného úradu, vedie evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií.
V. Sekretariát starostu obce, podateľňa a výpravňa písomností a evidencia obyvateľstva.
Vedie prehľad schôdzok a stretnutí starostu obce, zabezpečuje administratívnu agendu starostu obce, zabezpečuje prihlasovanie občanov k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci, vedie evidenciu obyvateľstva obce, zabezpečuje spracovanie všetkých zmien v evidencii obyvateľstva, vedie archív obecného úradu v súčinnosti s ostatnými zložkami obecného úradu, zabezpečuje archiváciu a skartáciu dokumentácie obecného úradu, zabezpečuje preberanie písomností obecného úradu, ich roztriedenie a evidenciu, zabezpečuje vzťah s poštovými úradmi, zaobstaráva poštové známky, poukážky, a iné poštové potreby a tlačoviny, zabezpečuje pre obecný úrad kancelárske potreby, zabezpečuje šetrenie majetkových a rodinných pomerov obyvateľov obce, spracováva správy o povesti občanov pre potreby orgánov štátnej správy, spracováva menné zoznamy občanov mužov, ktorí majú trvalý pobyt v obci a v kalendárnom roku dovŕšia 18 rokov a do 30. júna ich zasiela príslušnej územnej vojenskej správe, zastupuje na matrike, obsluhuje obecný rozhlas.
VI. Spoločná úradovňa - stavebný úrad.
Plní úlohy stavebného úradu v rozsahu zmocnenia stavebným zákonom, plní úlohy štátneho stavebného dohľadu v rozsahu zmocnenia zákonom, zabezpečuje spracovanie aktualizácie, zmien a doplnenia všetkých stupňov územnoplánovacej dokumentácie a činnosti spojené s jej schválením, sleduje jej dodržiavanie zabezpečuje všetky technické a administratívne činnosti spojené s vydávaním záväzných stanovísk obce k výstavbe a pripravuje rozhodnutia, stanoviska a oznámenia, spracováva vyjadrenia pre orgány štátnej správy, poskytuje žiadateľom územno-plánovacie informácie a na základe zmocnenia zastupuje obec na stavebných konaniach, vykonáva činnosť špeciálneho stavebného úradu na úseku dopravy a pozemných komunikácií, vykonáva ohodnotenia nehnuteľností k dedičským konaniam, plní úlohy zabezpečenia ochrany životného prostredia v oblasti územného plánovania, výstavby a dopravy, spolupracuje s orgánmi štátnej správy v oblasti územného plánovania, životného prostredia, dopravy a jej bezpečnosti, vydáva súhlas k podnikaniu a určeniu prevádzkovej doby, spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní úloh v oblasti ochrany životného prostredia, vypracováva štatistické hlásenia, správy a návrhy rozhodnutí, predkladá návrhy na vecné a finančné riešenia negatívnych javov a činností dopadajúcich na oblasť ochrany životného prostredia zabezpečuje agendu určovania a prideľovania súpisných a orientačných čísiel domov a budov na území obce, zabezpečuje úlohy a činnosti obce pri ochrane verejnej zelene, ochrane ovzdušia a ochrane vôd a pôdneho fondu, zabezpečuje povinnosti a úlohy obce v oblasti odpadového hospodárstva, kontroluje dodržiavanie rozhodnutí o náhradnej výsadbe stromov a v prípade neplnenia rozhodnutí v spolupráci s orgánmi štátnej správy zabezpečuje nápravu, zabezpečuje plnenie povinností a úloh obce v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva po organizačnej, administratívnej i legislatívnej stránke, spolupracuje s orgánmi štátnej správy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, zabezpečuje plnenie povinností a úloh obce v oblasti požiarnej ochrany po stránke organizačnej, administratívnej i legislatívnej, spolupracuje s orgánmi štátnej správy na úseku požiarnej ochrany.
VII. Matrika, poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu.
Zabezpečuje matričnú činnosť v súlade so zákonom 154/1994 Z.z., zabezpečuje osvedčovanie podpisov a listín, spracováva žiadosti o výpis a odpis z Registra trestov GP SR, spolupracuje s orgánmi štátnej správy, spracováva potrebné hlásenia, analýzy a štatistiky, vyhotovuje a vydáva platobné výmery na miestny poplatok za komunálne odpady v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. a v súlade so VZN obce vyberá poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu, vedie pokladničné knihy pre miestny poplatok za komunálne odpady, vedie evidenciu platieb za odvoz a likvidáciu odpadu, pravidelne vyhodnocuje platenie stanovených poplatkov a v prípade neplatenia, omeškania, vykonáva úkony na ich zaplatenie (výzvy, exekúcia ), spracováva hlásenia o nakladaní s odpadmi a štatistické hlásenia, vyberá správne poplatky za úkony podľa zákona o správnych poplatkoch a vedie ich evidenciu.
VIII. Referát evidencie a výberu daní za pozemky a budovy, sociálnych vecí, pokladňa.
Vedie evidenciu pozemkov a stavieb (budov) na území obce, ich vlastníkov resp. užívateľov a nájomcov za účelom plnenia úloh obce ako správcu dane z nehnuteľností, zabezpečuje spracovanie všetkých podkladov a rozhodnutí na vyrubenie dane z nehnuteľností na území obce v súlade s daňovými zákonmi a všeobecne záväznými nariadeniami obce, sleduje a pravidelne vyhodnocuje platenie vyrubených daní a v prípade neplatenia, omeškania, vykonáva opatrenia na zaplatenie daní ( výzvy, exekúcie a pod. ). V rámci odvolacích konaní k daniam z nehnuteľností a miestnym poplatkom zabezpečuje dôkazy a spracováva podklady pre odvolacie konania na vyššom stupni resp. samosprávou rieši napadnuté rozhodnutia zabezpečuje spracovanie všetkých podkladov a rozhodnutí na výber miestnych poplatkov a zaplatenie správnych poplatkov v súlade so zákonmi o miestnych a správnych poplatkoch a všeobecne záväznými nariadeniami obce, v prípade neplnenia povinností poplatníkmi vykonáva úkony na zabezpečenie zaplatenia poplatkov (výzvy, zákaz činnosti, exekúcia a pod.). Na základe čestného prehlásenia vydáva pre občanov obce potvrdenia k dôchodku, k príspevkom na bývanie a na iné sociálne účely, vedie agendu o záškolákoch, zabezpečuje nákupy z rodinných prídavkov, spracováva hlásenia o použití peňazí, zabezpečuje vyplnenie žiadostí na umiestnenie do domova dôchodcov, spracováva čestné prehlásenia pre sociálne oddelenie o vedľajších príjmoch občanov, vykonáva všetky pokladničné operácie obecného úradu, vedie potrebnú pokladničnú dokumentáciu, pravidelne vyúčtováva pokladňu, zabezpečuje ochranu peňazí a pokladničnej dokumentácie pred ukradnutím alebo zneužitím zúčtováva a prepláca resp. poskytuje zálohy na nákupy materiálu uvedeného vo Vnútornom predpise o druhoch materiálu účtovaných priamo do spotreby - tovar a služby platené v hotovosti, zabezpečuje preplácanie zúčtovaných cestovných a iných náhrad, vedie evidenciu nájomných zmlúv a zabezpečuje realizáciu ich finančného plnenia, vedie evidenciu podnikateľských subjektov, fyzických i právnických osôb, so sídlom na území obce a ich podnikateľskú činnosť, podieľa sa na spracovaní všeobecne záväzných nariadení obce v oblasti daní a poplatkov, ktorých správcom je obec, vedie evidenciu majiteľov psov v obci a vyberá poplatky za psa, vydáva ročné rybárske lístky - poľovnícke, vedie evidenciu včelárov v obci, spracováva potrebné hlásenia, analýzy a štatistiky.
IX. Referát ekonomických činností, účtovníctvo, evidencia majetku obce, personalistika a mzdy, školy.
Zabezpečuje v dostatočnom časovom predstihu spracovanie návrhu rozpočtu obce na príslušný rok a jeho predloženie na rokovanie obecného zastupiteľstva, sleduje plnenie schváleného rozpočtu obce, v určených časových intervaloch predkladá vyhodnotenia jeho plnenia, dáva podnety na prijatie opatrení s cieľom zabezpečiť efektívne hospodárenie s príjmami, navrhuje prípadné zmeny rozpočtu obce na príslušný rok a zabezpečuje podklady na ich prerokovanie obecným zastupiteľstvom, spracováva záverečný účet obce na príslušný rok a zabezpečuje podklady na jeho prerokovanie obecným zastupiteľstvom, zabezpečuje vedenie rozpočtu podľa predpísanej rozpočtovej skladby a vykonáva jeho pravidelné vyhodnocovanie spolu s rozpočtami základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským, domova dôchodcov, materskej školy a školskej jedálne materskej školy, zabezpečuje bezchybné a dochvíľne vedenie účtovnej evidencie v súlade so zákonom o účtovníctve, zabezpečuje styk s peňažnými a poisťovacími inštitúciami a vykonáva všetky finančné úkony v bezhotovostnom styku, sleduje stav účtov obce a dáva podnety a návrhy na smerovanie a realizáciu platieb, sumarizuje podklady k fakturácii a bezodkladne vystavuje faktúry na príslušné právnické a fyzické osoby a na občanov, vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a organizačne zabezpečuje vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok obce a zabezpečuje plnenie prijatých opatrení z inventarizácie, spolupracuje s orgánmi štátnej správy, pozemkovými úradmi a fondmi, spracováva štatistické a iné hlásenia o nehnuteľnom majetku obce, pripravuje podklady na podanie daňového priznania obce, zabezpečuje podklady a informácie na vypracovanie auditu obce, v súlade so zákonom o účtovníctve kontroluje aktuálny stav pokladne, správnosť pokladničných operácií a pokladničné knihy, predkladá správy o zistených nedostatkoch a návrhy na ich odstránenie, spolupracuje s vyšším daňovým orgánom, zabezpečuje vydávanie, vykonávanie zmien a rušenie osvedčení samostatne hospodáriacich roľníkov, podáva informácie pre štatistický úrad, zabezpečuje vydávanie, vykonávanie zmien, rušenie a vedie evidenciu individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov, spolupracuje s organizáciami poskytujúcimi hazardné hry (Niké, Tutovka, Victoria Tip, Orfex), poskytuje vyjadrenia a stanoviska, vedie evidenciu, účtovanie a kontrolu priestupkov a pokút ukladaných Obvodným úradom v Trebišove, podľa zákona 515/2003 Z.z., účtuje a vyúčtováva združené prostriedky obcí, ktoré sú spojené v spoločnom stavebnom úrade, predkladá požadované informatívne správy, analýzy a vyhodnotenia, štatistiky, zabezpečuje všetky činnosti spojené s personálnou agendou zamestnancov obce, zabezpečuje mzdovú agendu, najmä výpočet miezd a odmien pre zamestnancov obce, poslancov obecného zastupiteľstva a úkony s tým spojené (daňové odvody, odvody do poisťovní a fondov, štatistické hlásenia, poukazovanie peňazí na osobné účty a pod.), sleduje čerpanie náhradného voľna, eviduje absencie v práci a porušenia pracovnej disciplíny, realizuje vyplácanie miezd a odmien pre zamestnancov, ktorí pracujú pre obec na dohodu zabezpečuje stravné lístky pre zamestnancov obce a určených obyvateľov, zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, na základe oznámenia krajského školského úradu oznamuje rozpočet, jeho úpravu školám, zabezpečuje vyúčtovanie normatívne určených a nenormatívne určených finančných prostriedkov vedie korešpondenciu s krajským školským úradom, zabezpečuje presun finančných prostriedkov na školy zostavuje rozpočty pre materskú školu, školskú jedáleň pri základnej škole a školský klub.
X. Miestne kultúrne stredisko, miestna knižnica, internetová miestnosť, kino.
Organizuje a zabezpečuje všetky kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia a akcie organizované obcou zabezpečuje prevádzkovanie a chod miestneho kultúrneho strediska, miestnej knižnice a internetovej miestnosti, pripravuje a vedie dokumentáciu na prenájom priestorov sály v miestnom kultúrnom stredisku ( tanečné zábavy, diskotéky, výstavy, schôdze a pod.), pripravuje a spracováva plány kultúrneho rozvoja v obci na ďalšie obdobia, zabezpečuje realizáciu prijatých plánov a programov na úseku kultúry, spolupracuje so školami, školskými zariadeniami, spoločenskými organizáciami a záujmovými združeniami s cieľom rozvoja kultúry v obci, zabezpečuje prevádzku internetovej miestnosti s súlade s platným prevádzkovým poriadkom zabezpečuje chod a prevádzku kina Mier, spracováva objednávky na filmy, zabezpečuje predaj vstupeniek a ich následné vyúčtovanie, spracováva mesačné a štvrťročné výkazy, zabezpečuje filmové predstavenia pre školy.
XI. Správa a údržba obecného majetku.
Zabezpečuje správu a údržbu hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, zabezpečuje upratovanie priestorov obecného úradu, kina, miestneho kultúrneho strediska internetovej miestnosti a miestnej knižnice, organizuje a zabezpečuje čistenie verejných priestranstiev, autobusových zastávok, chodníkov a miestnych komunikácii, parkov a pod., organizuje zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk, spolupracuje s ostatnými organizačnými zložkami obecného úradu pri inventarizácii majetku obce, zabezpečuje chod a prevádzku kolkárne, pravidelne sleduje stav odberu elektrickej energie, plynu a vody v budovách a zariadeniach patriacich obci.
XII. Spoločné ustanovenia
1. Každá organizačná zložka obecného úradu je povinná pri plnení úloh dodržiavať všeobecne záväzné právne normy, vnútorné smernice, poriadky a nariadenia a vybaviť žiadosti, sťažnosti a úlohy bezodkladne, najneskôr však v lehote stanovenej zákonom.
2. Ak si vyžaduje postupnosť vybavenia žiadosti, sťažnosti alebo úlohy prerokovanie v obecnom zastupiteľstve je každá organizačná zložka obecného úradu povinná spracovať podkladové materiály, dôvodovú správu s návrhom na riešenie a kompletný spis predložiť na rokovanie obecného zastupiteľstva. O postupe vybavovania písomne informuje žiadateľa, sťažovateľa.
XIII. Záverečné ustanovenia.
1. Tento organizačný poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Strede nad Bodrogom dňa 8.10.2007, uznesením číslo 69/2007.
2. Tento organizačný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia.
3. Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 7/2008 zo dňa 25.1.2008 doplnený o funkciu prednostu obecného úradu s funkčnými povinnosťami.
Ing. František Gecse starosta obce.